گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

اختلالات شخصیت

تعریف واحدی از شخصیت وجود ندارد و مردم عادی وقتی بخواهند آن را تعریف کنند معمولاً بار ارزشی روی آن می گذارند و مثلاً می گویند طرف خیلی بی شخصیت است اما واقعیت این است که وقتی تعریف از شخصیت می شود هر کدام از رویکردها از دیدگاه خودش به آن نگاه می کند. مثلاً از دیدگاه تحلیلی ، شخصیت مجموعه ای از انگیزه های ناهوشیار ، تعارضات و دفاعهایی است که هر فرد داراست.

انواع اختلال شخصیت

12 تیپ شخصیتی وجود دارد که همه انسانها یکی از تیپ های شخصیتی رو بیشتر از بقیه دارند ولی از بقیه تیپ های شخصیتی هم رگه هایی در آنها وجود دارد. در واقع اختلالات شخصیت با هم در ارتباط هستند. این 12 تیپ شخصیتی عبارتند از:

نمایشی ، اسکیزوتایپال ، پرخاشگر-منفعل و افسرده ، وابسته ، خودشیفته ، اسکیزوئید ، پارانوئید ، مرزی ، اجتنابی ، وسواسی و ضد اجتماعی لازم به ذکر است که در شکل گیری این 12 تیپ شخصیتی عوامل ژنتیکی ، اجتماعی و محیط خانواده نقش دارد.

مقالات