وسواس

وسواس یا OCD انواع مختلفی از جمله وسواس موکنی و… دارد ولی به طور کل به دو نوع عملی و فکری نقسیم می شود.

نوع فکری : در واقع افکار ، تصاویر یا تکانه های عود کننده و مداومی هستند که بصورت مزاحم تجربه شده و موجب اضطراب و آشفتگی در فرد می شود در نتیجه شخص سعی می کند با فکر یا عملی دیگر آن را نادیده بگیرد.

نوع عملی : در واقع رفتار های تکراری مثل تریکوتیلومانیا یا اعمال ذهنی ( مثل دعا کردن ) است که شخص در پاسخ به یک فکر وسواسی ، احساس اجبار به انجام آنها می کند. هدف اعمال وسواسی کاهش یا ممانعت از ایجاد آشفتگی یا جلوگیری از رخ دادن یک رویداد یا موقعیت ترسناک است که اغلب هیچ ارتباط منطقی بین این اعمال و وسواسهای فکری وجود ندارد.

تحقیقات در مورد وسواس

تحقیقات نشان داده که یک سوم تا یک دوم افراد دارای وسواس بزرگسال در واقع مشکل اشان از کودکی آغاز شده است. این اختلال از کودکی تا سالمندی را در بر می گیرد و در این طیف همه می توانند دچار این مشکل شوند. مثلاً کودک می گوید چراغ اتاقش را خودش باید خاموش یا روشن کند و…

وسواس در دوره نوجوانی

اگر وسواس از دوره نوجوانی شروع و به خصوص به خاطر ماهیت شستشو و مذهبی باشد این می تواند زنگ خطری برای آن خانواده باشد که زودتر برای درمان نوجوان خود اقدام کنند چون در صورت عدم درمان ممکن است نوجوان دچار اختلالات سایکوتیک شود.

وسواس با بینش ضعیف

گروهی از وسواسی ها متاسفانه بینش اشان پائین است که به آنها وسواسی ها با بینش ضعیف می گویند. این افراد نسبت به مشکل خودشان کمتر آگاهی دارند و به اطرافیان می گویند که آنها آدمهای بی خیالی هستند و خودشان کار درست را انجام می دهند. برای اینکه تشخیص OCD بر روی فردی گذاشته شود لازم است که شخص وسواس های فکری یا اعمال وسواسی را تجربه کرده باشد.

مقالات